top of page

NLP-FÖRENINGEN
I SVERIGE

STADGAR

NLP Föreningens stadgar banar väg för NLP

Här kan du läsa om våra stadgar, vi är en ideell förening och verksamheten sköts av en aktiv styrelse på uppdrag av medlemmar. Styrelsen röstas fram vid årsmötet. Du som är medlem är fri att initiera arbetsgrupper och driva frågor i samråd med styrelsen. Målet är att samla och sprida kunskaper om NLP inom alla upptänkliga områden där det är till nytta.

§ 1 – INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Föreningens namn är NLP-föreningen i Sverige, grundad 2003.

1.2 NLP-föreningen i Sverige är en ideell förening för personer som är intresserade av personlig utveckling genom NLP.

1.3 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

1.4 Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.
 

§ 2 – ÄNDAMÅL

2.1 Föreningen ska erbjuda medlemmarna möjligheter till utveckling, träning, reflektion och diskussion inom NLPs kunskapsområde i syfte att bidra till NLPs utveckling.

2.2 Verksamheten ska på olika sätt bidra till att sprida kunskap om användningen av NLP till organisationer, företag och enskilda.

2.3 Föreningen ska aktivt förse medlemmar och styrelse med information, som främjar verksamheten.

2.4 Föreningen ska verka för att medlemmarna får information om nyheter inom NLP-området.

2.5 Föreningen ska erbjuda mötesplatser för medlemmar och andra som är intresserade av personlig utveckling genom NLP.

2.6 Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 

§ 3 – ORGANISATION

3.1 Föreningens räkenskapsår är 1/1–31/12.

3.2 Föreningens medlemmar är ej ansvariga för föreningens förpliktelser.

3.3 Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

3.4 Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma.

3.5 Styrelsen kan besluta att rätten att teckna föreningens firma får utövas av två av styrelseledamöterna gemensamt, eller av särskild utsedd person.
 

§ 4 – MEDLEMSKAP

4.1 Medlemskap kan beviljas enskilda personer, vilka ansluter sig till föreningens målsättning och dess etiska regler.

4.2 Årsavgift erlägges till föreningen i enlighet med årsmötets beslut.

4.3 Med medlemskap följer rätten att

 • delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna

 • få information om föreningens angelägenheter.

4.4 För att vara röstberättigad vid årsmötet måste medlem ha betalat den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
 

§ 5 – ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en plattform för övergripande överläggningar.

5.2 Årsmötet ska äga rum före juni månads utgång på de sätt och det datum som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska i möjligaste mån säkerställa att det är möjligt för så många som möjligt av medlemmarna att delta så enkelt som möjligt.
 

5.3 Rösträtt på årsmötet har medlem som betalat medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår och som personligen deltar på de sätt som framgår av kallelsen (viss plats/platser, fysiskt/digitalt) till årsmötet.
 

5.4 Mötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar som närvarar. Röstning sker med enkel majoritet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

5.5 Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag och inkomna motioner. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 

5.6 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet skicka kallelse till medlemmarna.
 

5.7 Om styrelsen så beslutar eller en tredjedel av anslutna medlemmar så begär ska extra årsmöte hållas.
 

5.8 Kallelse till extra årsmöte ska skickas senast två veckor före mötet. Vid extra årsmöte får endast särskilt aviserade frågor behandlas.
 

5.9 Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 • Val av protokolljusterare och rösträknare.

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 • Fastställande av föredragningslista.

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 • Val av:

 1. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

 2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 3. c) suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år

 4. d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

 5. e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
   

§ 6 – STYRELSE

6.1 Styrelsen väljs på två år med undantag för ordföranden som väljs på ett år. Val av ledamöter och suppleant förrättas. Växelvis vid årsmöte för att säkerställa kontinuitet i styrelsen. Styrelsen är mellan medlemsmöten föreningens högsta beslutande organ.

6.2 Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga roller som behövs.

6.3 Styrelsen kan delegera ärenden till medlemmar.

6.4 Ordföranden kallar till styrelsesammanträden

§ 7 – REVISORER OCH VALBEREDNING

7.1 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet

7.2 Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast 14 dagar före årsmötet överlämna sitt förslag till styrelsen för distribution till medlemmarna.

§ 8 – STADGEÄNDRING

8.1 Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av två på varandra följande möten, varav det ena är ordinarie årsmöte, varvid 2/3 majoritet erfordras vid båda dessa möten.

§ 9 – UTESLUTNING – UTTRÄDE

9.1 Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar föreningens ändamål, mål eller inriktning eller ej betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.

§ 10 – FÖRENINGENS UPPLÖSNING

10.1 Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål.

Föreningens stadgar antogs i mars 2003 och 24 maj 2003 är den s.k. bildardagen. Ändring av dessa stadgar beslutades vid extra årsmöte november 2015 och ordinarie årsmöte februari 2016. 

 

NLP QUOTES

“The trick is: you have to feel good for no reason.”

Dr Richard Bandler

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.”

Aristoteles

“Free your expectation of the future from the grip of past failure.” 

John Seymour

bottom of page