top of page
Orange and Green Forest Fall Facebook Cover.png

Den 19 mars kl 16.00 kör vi föreningens Årsmöte där Du har chansen att göra din röst hörd.
Styrelsen presenterar det gångna årets verksamhetsberättelse och valberedningen presenterar förslag till nästa styrelse.

Du som är betalande medlem har rösträtt och det är viktigt för föreningen att Du är med och bidrar med din röst.

 

Plats: Praesto Training - St Eriksgatan 9, 112 39 Stockholm
Kostnad: Gratis
När: Söndag 19e mars kl 16-17

 

Varmt Välkommen! / Styrelsen

Följande kommer att avhandlas: (utklippt från föreningens stadgar)

 • Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 • Val av protokolljusterare och rösträknare.

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 • Fastställande av föredragningslista.

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 • Val av:

 • a) föreningens ordförande för en tid av 1 år -

 • b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år -

 • c) suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år -

 • d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

 • e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

bottom of page